Ren Biosyntetgas -steg1

10.01.2020

Kan man effektivisera förbränningsprocessen med hjälp av infraljud? Läs vidare om hur vi lyckades...

Projektet har finansierats av Vinnova/Bioinnovation och Projektägare är Infrasonik.  

https://www.bioinnovation.se/en/projekt/clean-biogas-with-infrasound-in-one-step/ 

https://infrasonik.se/  

Projektledning har utförts av H&O Development, med medverkande experter från Infrasonik, Midroc, AFRY(ÅF), Sigma industry, Greensteam, Heat Management samt Måsen proceccteknik.

Projektet syftade till att undersöka huruvida infraljudsteknik kan användas för att effektivisera förgasning av biomassa för att minska framställningskostnad av biogas. Efter att steg 1 nu avslutats bedömer projektgruppen att tekniken har stor potential och därmed att det finns storanledning att fortsätta projektet för att vidareutveckla tekniken tillsammans med behovsägare.

Från den hypotes som fanns vid projektets start har nu en testanläggning konstruerats och tillverkats, tester har genomförts, gassammansättning har mätts, simuleringar och beräkningar har gjorts, och marknadsförutsättningar har utretts. Stora tekniska utmaningar uppstod under projektets gång, men dessa har överkommits och testanläggningen fungerar nu som planerat. Ett viktigt mål var att uppnå en kontinuerlig process vilket har uppnåtts liksom ett steady state för processen.